АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Архангай  аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Хэлтсийн дарга,  тасгийн дарга, хяналтын улсын байцаагч, иргэний улсын бүртгэгч эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч,  хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч, 19 сумын  улсын бүртгэгч, төрийн үйлчилгээний ажилтан нийт 37  албан хаагчтайгаар ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд хуульд заасан иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг эрхлэн хөтлөх, бүх л төрлийн бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, цахим үнэмлэх, тэдгээрийн хүчинтэй хугацааг сунгах, үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох,  хүчингүй болгох; Сумдын улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, тус тус чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Эрхэм зорилго

Иргэн, хуулийн этгээдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан, олон улсын жишигт нйицсэн улсын бүртгэлийн тогтолцоог хөгжүүлнэ.

Стратегийн зорилго, зорилт

Стратегийн зорилго:

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дунд хугацааны стратегийн зорилго нь улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоонд үндэслэн төрийн бодлогын нэгдмэл чанарыг хангах, үндэсний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, улс орны эдийн засгийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлэх, төрийн ой санамжийг бүрдүүлэх, төрөөс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх улсын бүртгэлийн үйлчилгээг хүртээмжтэй шуурхай хүргэхэд оршино.

Стратегийн зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

Инновацийг дэмжигч, итгэл хүлээсэн, ил тод, нээлттэй төрийн байгууллага байна.

Цахим бүртгэл, мэдээллийг хөгжүүлэх замаар улсын бүртгэлийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдлыг нэмэгдүүлнэ.

Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг ханган, эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлнэ.

Гадаад улстай хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.

Чадахуйн зарчимд суурилсан хүний нөөцийг бүрдүүлж, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангана.

Энэхүү стратеги төлөвлөгөөний зорилго, зорилтыг хангахад зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, орон нутаг дахь газар, хэлстийн оролцоо, уялдаа холбоо, харилцан хамтын ажиллагаа чухал билээ.

Тэргүүлэх чиглэл

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар дараах үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлтэй байна:

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэн бэхжүүлэх, мэдээллийг хэрэглээнд оруулах дундын өгөгдлийн системийг бий болгон хөгжүүлэх.

Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх замаар үйлчилгээний хүртээмж, шуурхай байдлыг сайжруулах.

Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах.

Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн:

Стратегийн зорилт, тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээг цахим хэлбэрээр бүртгэх, бүртгүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, мэдээллийн чанарыг сайжруулах, цахим системийн чанарыг дээшлүүлж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал /E-Mongolia/-д 86 үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлээд байна. Дээрх үйлчилгээнүүдээс төрсний бүртгэлийн, гэрлэлт, гэрлэлт цуцалсны, гэрлэлт дуусгавар болсны, иргэний үнэмлэхийн лавлагаануудыг Англи хэл дээр авах боломжийг бүрдүүлж Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал /E-Mongolia/-д сервис гаргаж өгсөн. Улсын бүртгэлийн асуудлаар төрийн болон бусад байгууллагатай мэдээлэл солилцох ХУР систем болон дундын мэдээллийн сангийн хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна.

Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг

Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, бүртгэлийн үйл ажиллагааг сайжруулах арга хэмжээ авах.

Бүх шатны бүртгэлийн байгууллага, улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллах.

Улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бичгийн цаасан болон цахим архив, цахим мэдээллийн санг үүсгэх, хөтлөх, төрөлжүүлэн хадгалах, тэдгээрийн хадгалалт, хамгаалалтын найдвартай байдлыг хангах.

Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаар гадаад улс, олон улсын бүртгэлийн болон төрөлжсөн бусад байгууллагатай Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээний дагуу хамтран ажиллах.

Монгол Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, тэдгээрийн харьяа байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж шаардлагатай мэдээллийг гаргаж өгөх.

Салбарын хэмжээний мэргэжлийн боловсон хүчний чадавх, техник технологи, программ хангамжийн хүчин чадлыг сайжруулах асуудлыг нэгдсэн бодлого, төлөвлөгөөтэй хэрэгжүүлэх.

Улсын бүртгэлийн хөтлөлт, эх нотлох баримтын үнэн зөвийг нягтлан бүрдлийг хангах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах замаар улсын бүртгэлийн үнэн зөв, бодит байдлыг хангах.

Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, тайланг улсын хэмжээнд нэгтгэн гаргах, хуульд заасны дагуу мэдээлэх.

Улсын бүртгэгчийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулах.

Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх баримт бичгийн загвар, маягт, холбогдох заавар, журмыг хуульд заасны дагуу баталж мөрдүүлэх.

Улсын бүртгэлийн аргачлал, арга зүйг олон улсын ангилал, стандартын жишигт нийцүүлэн боловсруулж, эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлөөр гаргаж мөрдүүлэх. Хууль тогтоомжид заасан бусад.

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт /схем/

 

ШИНЭ МЭДЭЭ