УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН НИЙТ УЛСЫН БҮРТГЭГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТ

A- A A+
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН НИЙТ УЛСЫН БҮРТГЭГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТ

Шинээр батлагдан гарсан, улсын бүртгэлийн хөтлөх үйл ажиллагаанд мөрдөж хэрэгжүүлж ажиллах, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль, Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай, Засгийн газрын 2020 оны 230 дугаар тогтоол, ХЗДХСайдын 2020 оны А/02 дугаар тушаалаар батлагдсан Улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн нэгдсэн санд мэдээлэл хүлээн авах, хадгалах, түүний аюулгүй байдлыг хангах журмын талаар улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад цахим сургалтыг зохион байгууллаа.