Аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлтэй хамтран ажиллаа.

A- A A+
Аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлтэй хамтран ажиллаа.

Аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөл 3 сарын 12, 13 ны өдрүүдэд Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулж Улсын бүртгэлийн хэлтэс Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад оролцогчдыг анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд үндэслэн таниулан бүртгэх ажлыг хийж хамтран ажиллаа.