УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН СУМДЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

A- A A+
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН СУМДЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Сонгуулийн тухай хууль, сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах журмын талаар 19-н сумын улсын бүртгэгч нарт цахим сургалтыг зохион байгуулж чиглэл өгөхөд оршино