Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг арилжааны 4-банк, 4-н банк бус санхүүгийн байгууллагын төлөөллүүдэд мэдээлэл зөвлөгөө өглөө.

A- A A+
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг арилжааны 4-банк, 4-н банк бус санхүүгийн байгууллагын төлөөллүүдэд мэдээлэл зөвлөгөө өглөө.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны А/427 дугаар тушаалаар Барьцааны гэрээг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт ЭУБ-06, маягт Барьцааны гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт ЭУБ-13 маягтын загвар батлагдсантай холбоотойгоор аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг арилжааны 4-банк, 4-н банк бус санхүүгийн байгууллагын төлөөллүүдэд мэдээлэл зөвлөгөө өглөө.