Аймгийн Цагдаагийн газар болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн сургагч багш нартай хамтран хэлтсийн албан хаагчдад "Авлигын тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэр

A- A A+
Аймгийн Цагдаагийн газар болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн сургагч багш нартай хамтран хэлтсийн албан хаагчдад

Аймгийн Цагдаагийн газар болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн сургагч багш нартай хамтран хэлтсийн албан хаагчдад "Авлигын тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль"-иар сургалт авлаа