Төрийн албаны Архангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн гишүүн, нарийн бичгийн дарга Ж. Эрдэнэтуяаг урьж Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль

A- A A+
Төрийн албаны Архангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн гишүүн, нарийн бичгийн дарга Ж. Эрдэнэтуяаг урьж Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас 2023 оны 09-р сарын 27-ны өдрийн 2/8729 чиглэлийн дагуу 2023 оны 10-р сарын 16-ны өдөр, Төрийн албаны Архангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн гишүүн, нарийн бичгийн дарга Ж. Эрдэнэтуяаг урьж Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль 2023 оны 05-р сарын 04-ний өдөр батлагдан хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан, хэлтсийн албан хаагчдад танхимаар , сумдын улсын бүртгэгч нарт цахимаар сургалтыг зохион байгуулж тус хуулиар 20 тест бэлтгэн хичээл эхлэхээс өмнө, хичээл орсоны дараа 20 тестээр харьцуулсан шалгалт авч үр дүнтэй сургалт боллоо